Fri fragt & returning | Høj billedkvalitet | Alt inkluderet

DATABEHANDLINGSVILKÅR

United Kingdom GDPR - please visit: https://www.hiremyselfie.co.uk/pages/gdpr

DATABEHANDLINGSVILKÅR MYSELFIE APS

Aftalte betingelser for databehandling

Kunden tiltræder disse vilkår om behandling af data (Databehandlingsvilkår) som del af aftalen mellem Myselfie Aps, cvr-nr. 37853909 og Kunden, om Kundens leje af et eller flere myselfie photobooth(s) (Lejeaftalen). Myselfie photobooth er en standard kameraenhed til optagelse af selfie billeder og med tilhørende cloudtjeneste til visning og opbevaring af Kundens fotos og video, der er optaget med de lejede myselfie photobooths.

Databehandlervilkårene gælder både for behandling af personoplysnigner og for behandling af øvrige data i form af fotos og andet materiale, der ikke udgør personoplysnigner.

Myselfie vil i henhold til Databeskyttelsesforordningens definitioner være databehandler for Kunden i forbindelse med opbevaring og visning af fotos og video optaget med myselfie photobooth, når de optagne fotos eller video udgør personoplysninger, samt bearbejdede versioner heraf i form af eksempelvis .gif filer mv. (herefter blot refereret til som fotos).

Databehandlingsvilkårene er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelsesforordningen).

Parterne skal hver især overholde de forpligtelser, som de gældende databeskyttelsesregler fastsætter og Databehandlingsvilkårene frigør dermed ikke hverken Kunden eller Myselfie for sådanne forpligtelser.

Databehandlingsvilkårene har virkning fra det tidspunkt Kunden accepterer Lejeaftalen.

Databehandlingsvilkårene supplerer herudover Lejeaftalen og har forrang for deri konfliktende vilkår.

 

Varighed

Databehandlingsvilkårene er gældende, fra de får virkning, og indtil Myselfie har slettet Kundens data i overensstemmelse med reguleringen i Data-behandlingsvilkårene og Lejeaftalen. Databehandlingsvilkårene og Lejeaftalen er indbyrdes afhængige, og Databehandlingsvilkårene kan derfor ikke opsiges særskilt.

Myselfies særlige garantier

Myselfie garanterer overfor Kunden, at Myselfie besidder tilstrækkelig ekspertise, pålidelighed og ressourcer til at gennemføre fornødne foranstaltninger for at overholde Databeskyttelsesforordningen for så vidt angår de behandlingsaktiviteter, Myselfie skal gennemføre for Kunden.

Kundens særlige ansvar

Kunden er ansvarlig for at overholde den til enhver tid gældende persondatalovgivning i forhold til de personoplysninger, som overlades til Myselfies behandling. Kunden er herunder overfor Myselfie navnlig ansvarlig for og indestår for, at:

- Kunden har fornøden hjemmel til at behandle og til at overlade det til Myselfie at behandle de personoplysninger i form af fotos, e-mailadresser og mobiltelefonnumre, der indlæses i myselfie photobooth cloudtjenesten.

- Den afgivne instruks, i henhold til hvilken Myselfie skal behandle personoplysninger på vegne af Kunden, er lovlig.

Behandlingernes karakter og formål

De aftalte behandlingers karakter er fastsat af parterne til opbevaring og tilgængeliggørelse af fotos, optaget med en myselfie photobooth og uploaded til myselfie photobooth cloudtjenesten og dertil knyttede ydelser.

Det kan herudover være aftalt mellem parterne, at karakteren af behandlingerne også omfatter levering af tjenesteydelser, som medfører behandling af Kundens oplysninger.

Myselfie vil dermed behandle de overladte oplysninger med det aftalte formål at levere servicen myselfie photobooth cloudservice til Kunden.

Typen af oplysninger

De overladte behandlinger omfatter de typer af oplysninger, som Kunden lader indeholde i de optagne fotos og video med myselfie photobooth samt de bearbejdede versioner heraf i form af eksempelvis .gif filer mv. (defineret som fotos ovenfor). Der vil som udgangspunkt alene være tale om fotos af fysiske personer og dermed almindelige personoplysnigner. Billedernes karakter og indhold kan dog medføre, at der også behandles særlige kategorier af personoplysnigner (følsomme oplysninger)

Herudover omfatter behandlingerne mobiltelefonnumre og e-mailadresser angivet af de personer, der optager fotos med myselfie photobooth.

Kategorier af registrerede

Kategorierne af registrerede personer, som Myselfie overlades at behandle oplysninger om, omfatter fysiske personer, som Kunden lader benytte myselfie photobooth. Myselfie photobooth er designet til, at det navnlig er Kundens gæster til festlige arrangementer, der behandles oplysninger om.

Omfang af behandlingsaktiviteter

Myselfie må alene udføre behandling af Kundens personoplysninger i overensstemmelse med Kundens instrukser, som er dokumenteret gennem en skriftlig aftale, og som Myselfie har accepteret.

Ved Kundens accept af Databehandlervilkårene, instruerer Kunden Myselfie om at foretage opbevaring af fotos og tilgængeliggørelse heraf via en cloudtjeneste og på de øvrige vilkår som er angivet i Lejeaftalen og i disse Databehandlingsvilkår, samt foretage sådanne behandlinger af navnlig teknisk karakter, som er nødvendige for at levere opbevaring og tilgængeliggørelse, herunder også vedligeholdelses- og backupbehandlinger.

Kunden kan herudover anmode Myselfie om at modtage yderligere skriftlige instrukser for behandling af personoplysninger for Kunden, idet Myselfie frit kan vælge at acceptere eller afslå sådanne yderligere instrukser. Myselfie accepterer dog altid en instruks om at ophøre med at foretage videre behandling, hvilket medfører at Myselfie sletter Kundens fotos i cloudtjenesten, som angivet under punktet Udlevering og sletning af Kundens data nedenfor.

Myselfie vil efterkomme Kundens instrukser, som Myselfie har godkendt, medmindre sådan behandling vil være i strid med den gældende databeskyttelseslovgivning, som Myselfie er underlagt, og Myselfie på udførelsestidspunktet er bevidst om dette. I så fald underrettes Kunden herom.

Myselfie er dog uanset Kundens instrukser - herunder også om sletning - forpligtet til at foretage behandlinger af Kundens personoplysninger, hvis dette følger af en retlig forpligtelse, som Myselfie er underlagt. Kunden underrettes i så fald herom, inden behandlingen gennemføres, med mindre sådan underretning er ulovlig.  

Kunden fastlægger dermed formål og omfang af de til Myselfie overladte behandlingsaktiviteter.

Levering af statistik til Myselfie

Som del af de aftalte behandlinger genererer myselfie photobooth cloudtjenesten statistik om Kundens brug af myselfie photobooth og af cloudservicen. Kunden accepterer at videregive sådanne statistiske oplysninger om Kundens brug til Myselfie. Myselfie anvender sådanne oplysninger til at forbedre sine produkter og services og til at vejlede kunder til den bedste myselfie oplevelse. De statistiske oplysninger der videregives til Myselfie indeholder ikke personoplysnigner.

Autoriseret adgang til fotos

Adgang til myselfie photobooth cloudservicen sker ved hjælp af kundens e-mailadresse samt Kundens ordrenummer.

I forbindelse med optagelse af det enkelte foto kan brugeren vælge at få tilsendt et unikt link på SMS eller e-mail, der giver adgang til det pågældende foto. Linket er delbart og alle med adgang til linket kan derfor autoriseret tilgå det pågældende foto.

Varighed af behandlingsaktiviteter

Myselfie foretager behandling af Kundens personoplysninger så længe Myselfie er forpligtet under Lejeaftalen til at udføre behandlinger. Hvor Kunden ikke har tegnet abonnement på opbevaring af fotos, er behandlingernes varighed typisk i indtil 60 dage efter upload af Kundens fotos til myselfie photobooth cloudtjenesten. Herefter sletter Myselfie Kundens fotos og øvrige overladte personoplysninger. Kunden kan dog i overensstemmelse med punktet Udlevering og sletning af Kundens data instruere Myselfie om at slette alle fotos og øvrige oplysninger på et tidligere tidspunkt.  

Sikkerhedsforanstaltninger

Myselfie iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 32. Myselfie gennemfører herunder passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de overladte fotos og øvrige oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger.

Myselfie anvender Microsoft Azure til dataopbevaring. De gennemførte og planlagte sikkerhedsforanstaltninger kan løbende ændres, idet ændringer i sikkerhedsforanstaltninger dog aldrig må føre til en overordnet set forringelse af sikkerhedsniveauet.

Rapportering af sikkerhedsbrud

Hvis Myselfie bliver opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden i forhold til de personoplysninger, som Myselfie behandler for Kunden, skal Myselfie underrette Kunden om bruddet på persondatasikkerheden uden unødig forsinkelse, efter at Myselfie er blevet bekendt med, at der er sket et sådant brud.

Myselfie skal uden unødig forsinkelse efter at være blevet bekendt med, at der er sket et brud på persondatasikkerheden, tage rimelige og proportionelle skridt for at begrænse skaden ved bruddet.

I forlængelse af underretningen til Kunden skal Myselfie give en beskrivelse af omstændighederne ved bruddet, bruddets karakter, hvilke skridt Myselfie har taget eller påtænker at tage for at begrænse skaden ved bruddet, og hvilke forhold Myselfie mener, Kunden skal være særlig opmærksom på i forbindelse med bruddet, med henblik på at Kunden kan opfylde sine forpligtelser ved brud på persondatasikkerheden indenfor Databeskyttelsesforordningens opsatte tidsfrister.

Underretning kan fremsendes på e-mail til den af Kunden angivne kontaktadresse i forbindelse med indgåelse af Lejeaftale.

Myselfies meddelelse om brud på persondatasikkerheden udgør ikke en anerkendelse af skyld eller ansvar i forhold til et indtruffet brud på persondatasikkerheden.

Myselfie bistår herudover på anmodning Kunden med at sikre overholdelse af Kundens forpligtelser i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 33 og artikel 34 under hensyntagen til den overladte behandlings karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for Myselfie i forhold til et brud på persondatasikkerheden, som indtræffer hos Myselfie.

Brug af underdatabehandlere

Kunden giver ved sin accept af disse Databehandlervilkår sin generelle godkendelse til, at Myselfie må gøre brug af andre databehandlere (underdatabehandler). Information om anvendte underdatabehandlere, inklusive deres funktion, og i hvilket land underdatabehandleren er etableret i, er tilgængelig på Myselfies hjemmeside https://myselfie.dk/pages/underdatabehandlere.

Myselfie sikrer ved antagelse af en underdatabehandler, at der indgås en skriftlig aftale med underdatabehandleren, hvorigennem det sikres at

    1. der stilles de fornødne garantier for, at underdatabehandleren vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i Databeskyttelsesforordningen.
    2. underdatabehandleren pålægges de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i disse Databeskyttelsesvilkår, hvilket vil sige at kravene i Databeskyttelsesforordningen art. 28(3) skal efterleves samt at
    3. underdatabehandleren alene behandler Kundens persondata i den udstrækning, det er påkrævet for at opfylde de leveranceforpligtelser, underdatabehandleren har påtaget sig overfor Myselfie, samt at behandlingen sker i overensstemmelse med de aftalte instrukser.

Opfylder en underdatabehandler ikke sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver Myselfie fuldt ansvarlig over for Kunden for opfyldelsen af underdatabehandlerens databeskyttelsesforpligtelser.

Til hosting (dataopbevaring) anvender Myselfie Microsoft Azure, og Kunden accepterer, at Microsoft anvendes som underleverandør på de databeskyttelsesvilkår, der indgår i Microsoft’s til enhver tid gældende standardvilkår. Microsofts vilkår findes på http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=46.

Myselfie kan løbende opdatere listen over anvendte underdatabehandlere. Opdatering vil ske forinden eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af en underdatabehandler gennemføres. Har Kunden indsigelser mod planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af en underdatabehandler, skal Kunden straks slette alle Kundens fotos og øvrige personoplysnigner indeholdt i myselfie photobooth cloudtjenesten, og i alle tilfælde inden den varslede ændring gennemføres. Opsigelse af Aftalen er Kundens eneste beføjelser overfor Myselfie i denne situation.

Overførsler af data

Myselfie opbevarer Kundens data indenfor EU, og der overføres derfor ikke personoplysninger til tredjelande.

Myselfie kan dog som en undtagelse overføre Kundens fotos til et tredjeland eller en international organisation, når det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som Myselfie er underlagt; i så fald underrettes Kunden om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.

Bistand til Kunden

Myselfie forpligter sig til efter Kundens skriftlige anmodning herom at yde Kunden følgende bistand:

Myselfie bistår, under hensyntagen til de overladte behandlingers karakter, så vidt muligt Kunden ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af Kundens forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af registreredes rettigheder som fastlagt i Databeskyttelsesforordningens kapitel 3.

Myselfie bistår også Kunden med at sikre overholdelse af Kundens forpligtelser i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensyntagen til de overladte behandlingers karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for Myselfie.

Myselfie er berettiget til et særskilt vederlag for den bistand, der ydes til opfyldelse af Kundens anmodninger under dette punkt Bistand til Kunden. Vederlaget beregnes på grundlag af det tidsforbrug Myselfie har anvendt samt Myselfies til enhver tid gældende timesats for sådant arbejde.

For så vidt angår bistand til opfyldelse af Kundens forpligtelser efter Databeskyttelsesforordningen art. 33-34 har Myselfie dog ikke krav på vederlag for opfyldelse af de forpligtelser, Myselfie har efter punktet Rapportering af sikkerhedsbrud.

Udlevering og sletning af Kundens data

Efter Kundens valg sletter eller tilbageleverer Myselfie alle personoplysninger i form af fotos og øvrige personoplysnigner til Kunden, efter at tjenesterne vedrørende behandling er ophørt, og Myselfie sletter eksisterende kopier, medmindre Myselfie er underlagt en retlig forpligtelse, som foreskriver at Myselfie skal foretage opbevaring af personoplysningerne.

Gennemførelse af Kundens instruks om at slette eller udlevere Kundens fotos sker direkte i myselfie photobooth cloudtjenesten, hvor Kunden kan både downloade og slette enkelte eller alle fotos. Kunden giver herudover instruks om, at ved ophør af Kundens abonnement på myselfie photobooth cloudtjenesten, skal Myselfie slette alle kundens fotos. Sletning påbegyndes 45 dage efter ophør af Kundens adgang til cloudtjenesten og skal være afsluttet senest 60 dage efter cloudtjenestens ophør.

Ansvar og ansvarsbegrænsning

For erstatning og anden kompensation, som skal betales til registrerede, som følge af overtrædelse af Databeskyttelsesforordningen, finder Databeskyttelsesforordningen artikel 82 og supplerende regler i Databeskyttelsesloven § 40 anvendelse. Parterne aftaler endvidere, at hvis en Part har udredt erstatningsbeløb til en skadelidt, der ikke svarer til fuld erstatning, kan denne Part gøre regres efter princippet i art. 82, stk. 5 i forhold til det faktiske udredte beløb.

Parterne hæfter hver især for bøder og anden straf, der pålægges dem, og sådanne bøder kan ikke kræves betalt eller erstattet af den anden Part.

Myselfies førelse af fortegnelser

Myselfie er forpligtet til at føre fortegnelser over de kategorier af behandlingsaktiviteter, som udføres for Kunden i overensstemmelse med Databeskyttelses-forordningen art. 30, stk. 2. Kunden er forpligtet til at oplyse Myselfie om navn og kontaktoplysninger på Kundens eventuelle repræsentant og databeskyttelsesrådgiver og ajourføre sådanne oplysninger, så fortegnelserne kan føres korrekt. Oplysninger om evt. repræsentant og databeskyttelsesrådgiver skal Kunden sende til e-mailadressen GDPRoplysninger@myselfie.dk sammen med relevant ordrenummer.

Fortrolighedsforpligtelse

Myselfie skal sikre, at de personer, der er autoriseret til at behandle Kundens personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt. Myselfie og enhver, der udfører arbejde for Myselfie, og som har adgang til Kundens fotos, må kun behandle disse efter Kundens instruks, som er accepteret af Myselfie, medmindre anden behandling kræves i henhold til en retlig regulering, som Myselfie er underlagt.

Myselfie må alene autorisere personer, for hvem det er nødvendigt at have adgang til kundens fotos og øvrige personoplysnigner for at kunne opfylde leveringsforpligtelsen overfor Kunden. Myselfie skal løbende vurdere autorisationer og lukke adgange, når autorisationer udløber eller ophører.

Myselfie må dermed ikke gøre sig bekendt med Kundens fotos medmindre der gives konkret tilladelse hertil, men må alene tilgå fotos når det er nødvendigt i driftsøjemed.Tilsyn og revision

Myselfie stiller på Kundens anmodning alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i Databeskyttelsesforordningen artikel 28 og i disse Databehandlingsvilkår til rådighed for Kunden. Myselfie giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af Kunden eller en anden revisor, som er bemyndiget af Kunden.

Den nærmere regulering og procedure for tilsyn og revision kan Myselfie fastsætte og offentliggøre på sin hjemmeside, og Myselfie kan her også gøre formularer tilgængelige, som skal anvendes af Kunden ved anmodning om tilsyn og revision.

Inspektion kan alene ske af en person, som underlægger sig Myselfies almindelige sikkerhedsforanstaltninger, og som tiltræder en fortrolighedsklausul direkte overfor Myselfie.

Myselfie kan fremsætte indsigelse mod en af Kunden udpeget person til gennemførelse af tilsyn og/eller inspektion, hvis den udpegede person efter Myselfies rimelige vurdering ikke er egnet eller kvalificeret til at kunne gennemføre inspektionen eller tilsynet, herunder at personen (1) ikke er uafhængig, (2) er en direkte konkurrent til Myselfie eller (3) af anden grund oplagt er uegnet til varetagelse af opgaven.

Fremsætter Myselfie indsigelse mod den udpegede person, må Kunden udpege anden person til gennemførelse af inspektionen eller tilsynet.

Inspektion og tilsyn med anvendte underdatabehandlere sker gennem Myselfie. Kunden kan dog vælge at initiere og deltage på en fysisk inspektion også hos underdatabehandleren. Inspektion og tilsyn skal her ske under overholdelse af underdatabehandlerens opsatte vilkår for inspektion.

Myselfies og underdatabehandleres eventuelle omkostninger i forbindelse med afholdelse af et fysisk tilsyn eller inspektion hos enten Myselfie eller underdatabehandleren, afholdes af Kunden. Myselfie og eventuelle underdatabehandlere er herudover berettiget til vederlag for den medgåede tid til inspektionen, fastsat ud fra gældende prisliste.

 

Ændringer til Databehandlervilkårene

Myselfie kan med et varsel på 30 dage ændre disse Databehandlervilkår. Oplysninger om planlagte ændringer fremsendes til Kunden på den e-mailadresse, der er registreret som kontaktoplysning på Kunden ved ordreafgivelsen. Hvis Kunden ikke ønsker at acceptere de varslede ændringer, kan Kunden opsige sin Lejeaftale på myselfie photobooth eller hvor optagelserne er uploaded til cloudtjenestenom, opsige fremtidig adgang til myselfie photobooth cloudtjenesten. Kunden har ikke herudover nogen beføjelser som konsekvens af ændringer til Databehandlingsvilkårene.

Myselfies kontaktoplysninger

Kundens henvendelser til Myselfie omkring databeskyttelse skal fremsendes til:

Myselfie Aps

Flegmade 11 L, st. th.

7100 Vejle

E-mail: info@myselfie.dk

Tlf.: +45 71 96 98 97